Kategorie

Marki

Newsletter

Regulamin sklepu internetowego

www.promopark.pl

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.promopark.pl.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a)    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),

b)   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),

c)    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),

d)   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz. U. Nr 90, poz. 631).

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

1)    Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym
http://www.promopark.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

2)    Sprzedawca – Agnieszka Szyperska – Jurczyk Event Service Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca numer NIP: 5321284653, REGON: 011691139, będąca właścicielem Sklepu, zwany także Administratorem;

3)    Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;

4)    Użytkownik – osoba, która po złożeniu zamówienia staje się Klientem, której także przyznana została możliwość rekomendacji produktów osobom trzecim;

5)    Towar – rzeczy ruchome, pochodzące od różnych producentów oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

6)    Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru;

7)    Umowa – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia między Sprzedawcą, a Klientem odnoszące się do warunków Zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji warunków przez obie strony pod rygorem nieważności.

8)    Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;

9)    Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta;

10)   Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

11)   Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające Klientowi składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu;

12)   Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i nie zawiera podatku od towarów i usług VAT. Cena nie zawiera także Kosztów dostawy;

13)   Koszty dostawy – koszt dostarczenia Towaru, który pokrywa Klient;

14)   Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszt dostawy.

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 2

Składanie Zamówień

 1. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się jedynie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie zamówień przez 24 godziny na dobę.
 3. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo przyznawania specjalnych rabatów wybranym Klientom, w szczególności dokonującym dużej ilości Zamówień oraz przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży na stronie Sklepu. W celu uniknięcia wątpliwości, Ceny promocyjne wprowadzone po dokonaniu Zamówienia nie mają wpływu na Cenę, jaką Klient zobowiązany jest uiścić za złożone Zamówienie. Różnica w Cenie promocyjnej oraz Cenie Towaru podczas składania Zamówienia nie są zwracane Klientowi.
 7. Promocje przeprowadzane na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów) i nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.
 8. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru ilości Towaru.
 9. Celem realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające dostarczenie Towaru Klientowi, takie jak w szczególności:

1)      imię i nazwisko,

2)      adres dostawy,

3)      numer telefonu,

4)      adres e-mail.

 1. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 2. Klient potwierdza złożenie Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie”.
 3. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności.
  1. Na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.
  3. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu chwili składania Zamówienia.
  4. W przypadku braku towaru w magazynie, Sprzedawca  zaproponuje zamiennik.
  5. Wszelkie zmiany w Zamówieniu, w szczególności te, o których mowa w ust. 16 powyżej wymagają pisemnej zgody Klienta.
  6. Proces realizacji zmienionego Zamówienia rozpoczyna się po odesłaniu przez Klienta podpisanej modyfikacji faxem lub mailem. Podpis Klienta oznacza akceptacje dokonanych zmian. W przypadku braku zgody Klienta na dokonane zmiany w Zamówieniu zostaje ono anulowane.

 

§ 3

Usługi związane z oferowanymi towarami

 1. Sprzedawca w ramach dostępnych wybranych towarów, oferuje dodatkowo płatne usługi w postaci zdobień oraz nadruków.
 2. Aby dokonać wyboru techniki zdobień należy zapoznać się z zakładką o nazwie „Techniki zdobień” umieszczoną na stronie głównej Sklepu.
 3. Logo firmy, treść nadruku lub haftu, wymagany układ graficzny, a także parametry dotyczące ilości, kształtu i koloru należy dostarczyć poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt”, pod adresem http://promopark.pl/kontakt wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru, kolorów i innych parametrów.
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, następuje wycena usługi przez Sprzedawcę.
 5. Proces realizacji zamówienia dodatkowej uslugi rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu między Klientem, a Sprzedawcą kwoty, terminu realizacji oraz innych warunków Zamówienia.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że proces realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu ze względu na siłę wyższą lub na zaistnienie innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy, po ich ustąpieniu Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 7. Klient przyjmuje także do wiadomości możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze na rzeczywistym przedmiocie zamówienia, a kolorem wzornika.
 8. Jeżeli dodatkowa usługa ma być wykonana na materiale Klienta, zobowiązany jest on do jego nieodpłatnego udostępnienia w określonej ilości w celu wykonania próby zamówienia.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady towaru podlegającego próbie zamówienia, a także samego zamówienia.
 10. Wykonanie próby do zamówienia jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 4

Konto

 1. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.promopark.pl/logowanie
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności:

1)      Imię i Nazwisko,

2)      Nazwę Firmy

3)      Adres siedziby firmy,

4)      NIP

5)      Telefon kontaktowy,

6)      adres e-mail,

7)      hasło.

 1. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.
 2. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.
 3. Zabrania się udostępniania swego hasła osobom trzecim. Hasło może być udostępniane jedynie w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, pracownikom wyznaczonym do składania zamówień na rzecz Klienta.
 4. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

1)      składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),

2)      przeglądanie historii zakupów,

3)      monitorowanie stanu złożonych Zamówień,

4)      dodawania produktów do listy ulubionych,

5)      możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość dotyczącą dokonania rejestracji. W kolejnej wiadomości Sprzedawca informuje o dostepie do Konta i możliwości składania Zamówień.
 2. Klient ma możliwość dodania oraz edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje Konto”.

 

§ 5

Płatności

 1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wiążącą Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.
 3. Przy każdym oferownym towarze jest określona minimalna ilość zamówienia, liczona w opakowaniach zbiorczych.
 4. Zamówienie jest realizowane od kwoty zakupów o wartości 300 zł netto.
 5. Nowi Klienci zobowiązani są do  przedpłaty 100% wartości transakcji za pierwsze trzy zamówienia.
 6. Jeżeli nie ustalono inaczej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wymagany jest zadatek w wysokości 75% zamówienia.
 7. W przypadku wycofania się Klienta z realizacji Zamówienia, zobowiązany jest on pokryć wszelkie poniesione przez Sprzedawcę koszty niezbędne do realizacji złożonego Zamówienia.
 8. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Akceptowalną formą płatności przez Sprzedawcę jest przelew bankowy oraz płatność gotówką przy odbiorze. Dane potrzebne do jego realizacji są dostepne na stronie głównej Sklepu.
 10. Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia Fakturę VAT.

 

§ 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Zamieszczenie przez Klienta w Serwisie Plików lub Danych w celu wykorzystania ich przez Sprzedawcę w ramach realizacji Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez niego Dane/Pliki/Logo firmy zostają udostępnione Sprzedawcy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że Klient posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów Klient udziela Sprzedawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie w celu realizacji złożonego Zamówienia, a także wyraża zgodę na publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca umieszczał w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu dla niego usługi.
 4. Klient oświadcza, iż zezwala na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedawce na jego rzecz produktów w swoich materiałach reklamowych oraz na stronie www, a także jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedawcy, co do jakości druku lub haftu.

 

§ 7

Rekomendacja produktów osobom trzecim

 1. Na stronie Sklepu, pod każdym produktem istnieje możliwość rekomendacji innym osobom wybranego towaru. W tym celu należy kliknąć w ikonę „Wyślij do znajomego”.
 2. Aby polecić znajomemu wybrany produkt należy podać adres e-mail znajomego. Zostanie wygenerowana automatycznie wiadomość na podany adres osoby, której chcemy polecić produkt.
 3. Rekomendacja znajomym wybranego produktu ze Sklepu jest dobrowolna i nie wymaga posiadania Konta określonego w § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik podając adres e-mail osoby, której chce polecić wybrany produkt, oświadcza przy tym, iż posiada zgodę tej osoby na udostępnienie jej adresu e-mail Sprzedawcy oraz że osoba ta wyraziła zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail osoby, w stosunku do której nie uzyskał powyższej zgody.

 

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje złożenie reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem lub gdy towar jest uszkodzony.
 2. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.promopark.pl/reklamacje, który ma obowiązek wysłać wraz z reklamowanym towarem.
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres siedziby firmy Sprzedawcy. Koszt wysyłki pokrywa Klient.
 4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu, w postaci oryginału Faktury VAT.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji odnośnie reklamacji.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż pokrywa koszty odesłania Towaru, w stosunku do którego reklamacja nie została uwzględniona.
 8. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy reklamowany Towar zostaje ponownie wysłany do Klienta.
 9. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę.
 10. Podczas odbioru zamówienia, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy jest on zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń, co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem i wyłącza tym samym możliwość reklamacji.
 11. Reklamacje z tytułu niezgodności stanu ilościowego czy uszkodzeń przesyłki będą rozpatrywane jeżeli Klient poinformuje Sprzedawce o niezgodności w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania dostawy oraz dokona pisemnej adnotacji na liście przewozowym.
 12. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie wywiązania się Klienta z obowiązku wynikającego z ust. 11 powyżej, reklamacja nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 13. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru, w szczególności intensywność koloru oraz odcień zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
 14. Reklamacji nie podlegają produkty znakowane na indywidualne Zamówienie Klienta.

  

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Agnieszka Szyperska – Jurczyk Event Service Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca numer NIP: 5321284653, REGON: 011691139.
 2. Administrator danych przetwarza dane Klientów wyłącznie na potrzeby realizacji obsługi składanych zamówień. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 3.  Administrator danych zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta, które umożliwia składanie zamówień. Klientom przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich aktualizowania.

           

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.promopark.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Wszelkie zmiany warunków określonych niniejszym Regulaminem możliwe są wyłącznie po akceptacji Sprzedawcy i Kupującego jedynie w formie pismenej pod rygorem nieważności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.promopark.pl  wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony  będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Materiały wystawiennicze

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30.

Telefon:(+48) 604 499 418

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Promocje

Aktualnie brak promocji

Jesteśmy na Google+
Google+